Umowa sprzedaży/darowizny zabudowanej domem mieszkalnym działki gruntu:

odpis zwykły księgi wieczystej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu,
wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie właściwego urzędu o tym, że pod adresem nieruchomości nie jest zameldowana żadna osoba - na pobyt stały lub czasowy, zamiennie,
przy jednoczesnym wydzielaniu działki z dotychczasowej księgi wieczystej do nowej księgi wieczystej: wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zamiast wypisu z rejestru gruntów